Lista Kablowa

Licencja

§ 1

Przedmiotem licencji jest uprawnienie do instalacji, uruchomienia, użytkowania wyłącznie jednej kopii programu komputerowego Lista Kablowa wyprodukowanego przez Eko Elprom wraz z materiałami towarzyszącymi, zwanego w dalszej części umowy Oprogramowaniem.

§ 2

Licencjodawca zobowiązuje się do udzielenia niewyłącznej i niepodlegającej przeniesieniu licencji na korzystanie z programu Lista Kablowa.

§ 3

Licencjodawca oświadcza, iż przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do oprogramowania wraz z materiałami towarzyszącymi oraz, że nie są one obciążone prawami, ani roszczeniami osób trzecich.

§ 4

Licencjodawca udziela Licencjobiorcy upoważnienia do niewyłącznego korzystania z Programu na następujących polach eksploatacji: uprawnienie do instalacji, uruchomienia i użytkowania wyłącznie jednej kopii Oprogramowania. Do uruchomienia kolejnych kopii należy wykupić kolejne licencje.

§ 5

 1. Bez pisemnej zgody licencjodawcy licencjobiorca nie może:
  • odsprzedawać, wynajmować, wydzierżawiać, użyczać lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniać Oprogramowania,
  • dekompilować, zmieniać lub w jakikolwiek inny sposób ingerować w Oprogramowanie,
  • zmienić szaty graficznej Oprogramowania do tego stopnia żeby nie przypominała pierwowzoru
  • tworzyć Oprogramowania pochodnego,
  • dokonywać tłumaczeń,
  • wprowadzać zmian do instrukcji,
  • usuwać lub zasłaniać znaków towarowych umieszczonych na Oprogramowaniu i jego kopiach.
 2. Licencjobiorca jest uprawniony do sporządzenia jednej kopii zapasowej Oprogramowania dla celów archiwalnych, która nie może być jednocześnie używana.
 3. Licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania tylko i wyłącznie na potrzeby własnego przedsiębiorstwa.
 4. Licencjobiorca może dokonać cesji praw do oprogramowania, wyłącznie po uzyskaniu zgody licencjodawcy.
 5. W razie rażącego naruszenie przez licencjobiorcę postanowień umowy Licencjodawca będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia.
 6. Nieprzestrzeganie przez licencjobiorcę postanowień umowy będzie stanowić podstawę do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§ 6

W razie naruszenia przez Licencjobiorcę postanowień niniejszej umowy Licencjobiorca będzie odpowiedzialny za szkodę, którą wyrządził Licencjodawcy w pełnej wysokości.

§ 8

Czas trwania licencji strony ustalają wspólnie na czas nieokreślony.

§ 9

Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem używania bądź niemożności używania Oprogramowania z wyjątkiem szkody którą Lencjodawca mógłby wyrządzić Licencjobiorcy umyślnie. Licencjodawca nie gwarantuje, że program w pełni spełni wymagania licencjobiorcy, lub że program jest pozbawiony błędów oraz nie gwarantuje, że program będzie działał bez przeszkód.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

Sądem pierwszej instancji wyłącznie właściwym do rozpoznania sporów wynikających z niniejszej umowy będzie właściwy rzeczowo sąd dla miejsca siedziby Licencjodawcy.